Je Texel vakantie begint
bij Recreatie Service Texel

Zoek naar je verblijfsperiode let op de gevonden data 's zijn flexibel met 4 dagen

Algemene voorwaarden Recreatie Service Texel

Recreatie Service Texel (hierna: RST) treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen naam op, maar steeds als bemiddelaar van particuliere eigenaren, en aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard ook.

Reserveringsovereenkomst: de overeenkomst waarbij RST zich verbindt tot het verschaffen van een aangeboden accommodatie.

RST sluit elke verantwoordelijkheid uit voor verlies, diefstal of andere materiële en/of lichamelijke schade. Tevens sluit RST elke verantwoordelijkheid uit in geval van ongelukken van gasten, bezoekers en eigenaars van verhuuraccommodaties. De huurder dient zelf een aansprakelijkheids- en reisverzekering af te sluiten.

De huurder is aansprakelijk voor de volledige huurprijs, inclusief bijkomende kosten, ook als de huurder van mening is dat de verhuuraccommodatie ondanks de beschrijving niet overeenkomt met hetgeen door hem wordt verlangd.

Een eenzijdige ontbinding van de overeenkomst van de zijde van de huurder kan geen aanleiding zijn tot het vorderen van terugbetaling van RST.
Eventuele terugbetalingen waartoe RST bereid is, dienen direct door de huurder te worden geaccepteerd.

Het aanbod van RST is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.
Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding, te geschieden.

Bij totstandkoming van de reisovereenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan, dat gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen reissom, vermeerderd met de bijkomende kosten, zoals reserveringskosten, eventuele schoonmaakkosten, meerkosten huisdier/extra gehuurde.

Het restant van de reissom moet uiterlijk vier weken voor de aankomstdatum in het bezit zijn van RST.
Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim.
De huurder wordt daardoor namens RST schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen.
Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
RST heeft het recht om deze reservering nietig te verklaren en opnieuw vrij te geven voor verhuur.

Een annulering door huurder wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren.
Bij annulering van de reservering vindt geen restitutie plaats.

Indien de reserveringsovereenkomst binnen 4 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Indien RST bereid is ook wijzigingsverzoeken op andere dan medische gronden in behandeling te nemen, heeft zij het recht de aan het verzoek gebonden administratiekosten van min. €25,- per reservering in rekening te brengen.

De huurder zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstrekken aan RST.

Slechts de door de huurder op de deelnemerslijst aangegeven personen worden tot het huurobject toegelaten.
Niet meer dan het maximum aantal personen wordt toegelaten in het huurobject.
Een uitzondering wordt alleen in overleg met RST gemaakt.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een reserveringsovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
De (andere) huurder(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

De reserveringsovereenkomst is pas definitief wanneer de aanbetaling van de huurovereenkomst  van RST voldaan wordt.

De huurder verplicht zich, zowel tegenover de eigenaar als tegenover de verhuurbemiddelaar, het gehuurde object, de inventaris en inrichting zorgvuldig te behandelen en bij vertrek in ordelijke en veegschone toestand achter te laten.
Eventuele schade dient voor het vertrek te zijn gemeld.

Huisdieren worden in overleg toegestaan, mits deze in verhuuraccommodaties worden toegestaan en deze worden vermeld in de reserveringsovereenkomst.

RST stelt bij elke reservering vanuit hygiënisch oogpunt het volgende verplicht:

  • Verplicht bedlinnen.
  • Verplichte kosten eindschoonmaak.
 

De borgsom bedraagt €200,- en dekt eventuele schade, breuk, verlies en extra schoonmaakkosten van in- en/of exterieur, in het geval van het niet naleven van de voorschriften in onze welkomstbrief, die in elke accommodatie aanwezig is.
In dien de borgsom a € 200,- niet word betaald ontvangt u geen toegang tot de accommodatie.
RST is bevoegd eventuele schade met de borgsom te verrekenen.
Wanneer de accommodatie na uitcheck en reiniging  in goede orde is bevonden, word uiterlijk 14 dagen na vertrek de borgsom geretourneerd op het opgegeven IBAN.

In- en uitchecktijden :

  • Incheck vanaf 15.00 uur .
  • Uitcheck uiterlijk 10.00 uur.
  • Afwijkende tijden alleen in overleg (minimaal 24 uur van tevoren).

Openingstijden RST:

  • Maandag t/m zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
  • Zondag : gesloten
  • 24/7 bereikbaar voor storingen en/of calamiteiten op +31(0)683975215

0 Reviews

Schrijf een review

Geverifieerd door MonsterInsights